Організація навчального процесу

Навчальний процес на факультеті підприємництва та інформаційних технологій забезпечує професорсько-викладацький склад, більшість якого має вчений ступінь та вчене звання. Навчальні плани з усіх спеціальностей спрямовані на підготовку фахівців, які відповідають сучасним вимогам і, насамперед, потребам ринкової економіки. Плани ґрунтуються на сучасній науковій базі, новітніх теоретичних розробках та технологіях, вітчизняному та зарубіжному досвіді.

На факультеті застосовується двосеместрова форма організації навчання та єдина система оцінювання успішності навчання здобувачів вищої освіти, яка включає сукупність організаційно-методичних і контрольних заходів щодо перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти, набуття ними фахових компетентностей з метою раціональної організації освітнього процесу та управління якістю освітньої діяльності у ЧТЕІ КНТЕУ. Навчальний процес на факультеті підприємництва та інформаційних технологій проводиться за новітніми методиками в аудиторіях з сучасним обладнанням.

Лекції читаються з використанням практичного матеріалу, що дозволяє студентам краще орієнтуватися в сучасному економічному житті суспільства. На семінарських заняттях відпрацьовуються прийоми та навички прийняття самостійних рішень у конкретних ринкових умовах. Під час проведення практичних, семінарських занять створюється атмосфера дискусій і зацікавленого обговорення, що дозволяє залучати до роботи всю групу. Одним з методів навчання також є проведення виїзних практичних занять на діючих підприємствах.

Практична підготовка студентів факультету, відповідно до навчальних планів, передбачається протягом всього періоду навчання. За кожним видом виробничої практики на кафедрах розроблене методичне забезпечення виробничої та переддипломної практики.

Факультет підприємництва та інформаційних технологій разом з Центром маркетингу та сприяння працевлаштуванню студентів та випускників ЧТЕІ КНТЕУ сприяє працевлаштуванню студентів.

Система Orphus