Мустеца Ірина Василівна

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри обліку і оподаткування

ORCID ID

В 2004 р. з відзнакою закінчила Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ за спец. «Облік і аудит». З 2002 р. працювала лаборантом центру інформаційних технологій ЧТЕІ КНТЕУ. З 2005 р. працює викладачем на кафедрі обліку і оподаткування. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення обліку і аналізу основних засобів підприємств готельних господарств». З 2017 року виконує обов’язки заступника декана факультету обліку, фінансів та економічної діяльності.

Опубліковані роботи:

1. Мустеца І.В. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток прикордонних регіонів у системі транскордонного співробітництва». Тези «Реформа системи бухгалтерського обліку і внутрішнього аудиту суб’єкту державного сектору», м. Чернівці 27 – 28 квітня 2017 р.

2. Мустеца І.В. Тенденції розвитку готельного бізнесу в Україні. Promising problems of economics and management: Collection of scientific articles-Publishing house “BREEZE”. Montreal Canada./ Міжнародна індексація журналу: List of journals indexed Science Index/ Proceedings Citation Index – Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH) / (Підтвердження участі у закордонній конференції) 2015 р. С.345-348. (0,3 д.а.).

3. Мустеца І.В. Розробка методики оцінки якості основних засобів підприємств готельного господарства. Технологічний аудит і резерви виробництва №1/3(27) Науковий журнал Полтавської державної аграрної академії. ЧП «Технологічний центр». Міжнародна індексація журналу: Index Copernicus, BASE, DOAL, РИНЦ. 2016 р. С.89-92 (0,33 д.а.).

4. Мустеца І.В. Мустеца І.В. Особливості аналізу ефективності відтворення основних засобів готельних господарств / І.В. Мустеца // Актуальні проблеми економіки Національної академії управління. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus – К., 2012. – № 11(137). – С. 148-154 (0,25 друк. арк.).

5. Мустеца І.В. Основні засоби, як складова якісного обслуговування підприємствами готельного господарства .Cambridge Journal of Education and Science, № 1(15), (January - June). Volume III. “Cambridge University Press”. Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 5.275 SCImago Journal Rank (SJR): 5.347.- 2016. -С.251-257. (0,3 д.а.).

6. Мустеца І.В. Удосконалення документування операцій з основними засобами на підприємствах готельного бізнесу. European Journal of Scientific Research, 2016, № 1 (13), (January-June). Volume II. “Paris University Press”/ Proceedings of the Journal are located in the Databases Scopus. Source Normalized Impact per Paper (SNIP): 3.796 SCImago Journal Rank (SJR): 3.925.-2016.-С.734-739 (0,3 д.а.).

7. Мустеца І.В. Матеріали International Scientific Conference «Modern transformation of economics and management in the era of globalization” Тези доповіді: «Побудова системи аналітичного забезпечення відтворення основних засобів підприємств готельного господарства». January 29, 2016 Klaipeda: Baltija Pabllishing. (сертифікат про дистанційну участь у міжнародній конференції в країнах ЄС). C.242-246. (0,15 д.а.).

8. Мустеца І.В. Актуальність впровадження екологічного аудиту основних засобів на підприємствах хлібопекарської галузі. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ.: Економічні науки.- Вип І.-Чернівці-2017 р.

9. Мустеца І.В. Актуальні питання оплати праці суб’єктів державного сектору. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія «Економісні науки». Вип.4. Індексується у: Open Academic Journals Index; ResearchBib; Scientific Indexing Services; Turkish Education Index; Electronic Journals Library; Staats- und Universitatsbib liothek Hamburg Carl von Ossietzky; RePEc; InfoBase Index; International Institute of Organized Research; CiteFactor; Open J-Gate, Cosmos Impact Factor. Червень 2017 р. (0,3,д.а.).

10. Мустеца І.В. Реформаторські підходи до обліку основних засобів суб’єктів державного сектору. Науковий збірник «Научные исследования: тенденции и перспективы». Mexico City, Mexico, la Biblioteca Nacional de Mexico. Conference Proceedings Citation Index - Social Sciences & Humanities (CPCI-SSH). 28.04.2017 р. С. (0,5 д.а.).

Стажування в країнах ЄС: з 23 по 27 січня 2017 року пройшла стажування в Сучавському Університеті імені Штефана чел Маре (Румунія).

З 22 по 26 січня 2018 року пройшла закордонне стажування в Ставропольській вищій школі (Польща).

Наукові інтереси: Особливості обліку, аналізу та аудиту на підприємствах туристичного сервісу, екологічний аудит, облік суб’єктів державного сектору.

Викладає дисципліни: «Облік і аудит», «Аудит», «Бухгалтерський облік бюджетних установ», «Оцінка майна підприємства».

Захоплення: туризм, відпочинок, вивчення англійської мови.

E-mail: iramw@i.ua


Система Orphus